Accions

Mètode científic

De Wikisofia

En general, manera regulada, ordenada i sistemàtica de procedir en la pràctica de l'activitat científica. Si es tracta de ciències formals, el mètode consisteix en el raonament i la demostració dels enunciats i, en el millor dels casos, en la seva axiomatització. Però en les ciències empíriques, com que els enunciats es refereixen a fets, ha de comprovar-se si aquells estan d'acord amb aquests. Per això, ja en un sentit restringit i més propi, per mètode científic s'entén el conjunt de procediments que segueixen les diverses ciències per a sotmetre a contrastació les hipòtesis formulades (veg. text). Com que es tendeix a creure que és irrellevant per a la ciència la manera com s'obtenen les hipòtesis –l'anomenat context de descobriment–, mentre que sí que es considera important la manera com es proven o justifiquen –el denominat context de justificació–, se sol afirmar també que no existeix una lògica o una metodologia del descobriment, però que sí que hi ha una metodologia o una lògica de la justificació.

Els qui sostenen l'inductivisme mantenen no només que el mètode s'inicia amb l'observació i classificació de fets, a partir de les quals per generalització s'indueixen hipòtesi, sinó també que aquestes se sotmeten a experimentació amb la intenció d'obtenir la seva confirmació o la seva desconfirmació. (Veg. mètode inductiu)

Els qui defensen el deductivisme redueixen el mètode científic a la contrastació de les hipòtesis que la creativitat del científic imagina, per a trobar explicació als problemes que sorgeixen en l'activitat científica o en la vida diària, a manera de conjectures que se sotmeten a proves rigoroses per a comprovar si són falses.

La postura intermèdia de l'abductivisme, admet que les hipòtesis i les teories científiques no només poden ser desconfirmades o refutades, sinó també acceptades o confirmades amb la millor de les explicacions que es disposi. Segons l'inductivisme, les hipòtesis que superen les proves experimentals queden confirmades; poden, pel mateix, considerar-se lleis inductivament obtingudes; aquestes, al seu torn, s'organitzen en sistemes de lleis o teories.

Segons el deductivisme, tal com elplanteja Popper (veg. falsacionisme), mai podem considerar les hipòtesis com confirmades i definitives, i només podem parlar de lleis i teories corroborades; la corroboració l'adquireix una llei o una teoria a mesura que va superant proves cada vegada més rigoroses i a mesura que permet prediccions més improbables. En la pràctica, els passos o moments en què pot dividir-se el mètode científic, seguint substancialment a M. Bunge, són essencialment els següents:

1) Es parteix d'un cos previ de coneixements

veg. exemple ↓

Louis Pasteur (1822-1895), fundador de la microbiologia, va descobrir que la putrefacció és obra de microorganismes vius existents en les partícules de pols en suspensió. Enfront de la hipòtesi existent llavors de la «generació espontània», va sostenir que els líquids putrescibles es descomponien per acció dels microorganismes que l'aire transporta. Com va arribar Pasteur a aquesta hipòtesi i com la va comprovar? A partir d'un cos previ de coneixements: per aquella època, Schwamm havia observat amb el microscopi que la fermentació i la putrefacció es devien a petits organismes que es desenvolupaven a l'interior de cossos que estaven en contacte amb l'aire; Pasteur mateix havia descobert que les partícules de pols transportaven microorganismes i que els líquids fermentables esterilitzats que no estan en contacte amb l'aire no fermentaven.

2) Es planteja un problema

veg. exemple ↓

El problema que es planteja Pasteur és com apareixen microorganismes en líquids putrescibles? Ja cap a 1854 s'havia plantejat una qüestió semblant en enfrontar-se al problema de la fermentació d'alguns vins, que preocupava els vinicultors de la regió francesa de Lille, on ell es trobava. Quin era la causa que els vins es fessin agres?

3) Es formulen hipòtesi

veg. exemple ↓

La hipòtesi que Pasteur formula, contra la teoria no provada de la «generació espontània» de microorganismes, és que aquests són transportats per les partícules de pols en suspensió en l'aire i cauen sobre els líquids putrescibles.

4) Es dedueixen conseqüències contrastables

veg. exemple ↓

Va deduir d'aquesta hipòtesi que, si filtrava l'aire a través de cotó de pólvora, que és soluble en una barreja d'alcohol i èter, recuperaria en la solució les partícules sòlides transportadores de microgèrmens. Va deduir també que si feia passar l'aire a través d'un tub fi i llarg en forma de coll de cigne (S), les partícules de pols quedarien retingudes en el coll.

5) Es posen a prova experimentalment aquestes conseqüències

veg. exemple ↓

Va realitzar l'experiment del filtratge de l'aire mitjançant cotó. Va prendre extracte de carn, el va bullir i el va exposar a l'aire, però de manera que aquest només pogués penetrar a través d'una ampolla amb un coll llarg i fi. El cotó va retenir partícules de pols que, una vegada netejades i observades al microscopi, van deixar veure als microorganismes. Com més gran era el volum del cotó major era també la quantitat de microorganismes. En el cas del líquid de carn bullida, no es va observar cap putrefacció, perquè, efectivament, malgrat trobar-se en contacte amb l'aire, les partícules de pols havien quedat retingudes en el coll de l'ampolla, i amb elles els microorganismes.

6) Es valora el resultat

veg. exemple ↓

Va estimar que l'aire transportava efectivament microorganismes i que els líquids putrescibles es podreixen per raó que, d'alguna manera o un altre, estan en contacte amb l'aire. Només en cas que l'aire sigui pur o esterilitzat no hi ha putrefacció.

7) S'integren les hipòtesis contrastades en lleis, teories i models

veg. exemple ↓

Tant la fermentació com la putrefacció dels líquids putrescibles procedeix, per tant, de microorganismes provinents de l'exterior; no de generació espontània. Aquesta hipòtesi es va unir després a la de la «teoria germinal» de les malalties, o dels gèrmens patògens. A partir d'aquí, es va introduir l'ús d'antisèptics en cirurgia i en higiene en general, així com la teoria de les vacunes i de la immunitat. Els descobriments de Pasteur assenyalen l'inici del tractament sistemàtic de moltes malalties i, en general de la microbiologia i de la bacteriologia.


2478.png


Aquest és, en substància, el mètode hipoteticodeductiu de la ciència. No falten, no obstant això, els qui, com P. Feyerabend sostenen que el mètode de la ciència és no tenir cap mètode, o que tota investigació científica amb èxit suposa precisament la inobservança de les regles metodològiques vigents. Aquesta postura rep el nom d'anarquisme metodològic.