Accions

Context de descobriment

De Wikisofia

Tot el que es refereix a la invenció d'una hipòtesi i que cal diferenciar del context de justificació d'aquesta. És irrellevant, per a la investigació científica, la manera com es troba o descobreix una hipòtesi: procés creatiu, observació de fets, inducció, etc., perquè, en definitiva no es considera que aquesta tasca sigui pròpiament obra de la raó, sinó de la imaginació: es tracta d'una qüestió psicològica, sociològica o històrica, no pròpiament epistemològica. La distinció entre context de descobriment i de justificació es deu principalment, en la seva formulació sistemàtica, a Hans Reichenbach (1891-1953), autor neopositivista, qui va accentuar sobretot la importància del context de justificació. Karl R. Popper admet la distinció en igual sentit, però no dóna importància al context de descobriment i accentua la del context de justificació, precisant que mai una hipòtesi es funda o justifica per l'observació o la inducció. Autors posteriors, com Kuhn, Lakatos, Feyerabend, van criticar la distinció i el marc del mètode hipoteticodeductiu en què havia d'entendre's.