Accions

Model

De Wikisofia

(del llatí modulus, mesura)

Terme amb molt diverses accepcions, segons l'àmbit en què s'empra: la vida pràctica, en les ciències empíriques, en les ciències humanes, en epistemologia, en matemàtiques i en lògica. En general, un model és un intermediari la utilitat del qual o funció s'explica per l'analogia que manté entre allò per a què és intermediari. També un arquetip, un prototip i fins a una causa exemplar, o simplement una persona el comportament de la qual o costums s'imiten, o allò que l'artista intenta representar amb la seva obra. La vaguetat de sentits prové de la mateixa analogia que suposa. En les ciències socials i humanes, s'aplica a tota teoria que es formula d'una manera rigorosa i precisa. És, no obstant això, en lògica i epistemologia on s'usa el terme amb major precisió.

En lògica, un model és tota interpretació que fa veritable un sistema o un conjunt de fórmules.

En epistemologia, tota construcció teòrica que serveix per a interpretar o representar la realitat o una parcel·la de la realitat. Una teoria científica és per si mateixa un model de la realitat natural que intenta explicar, però al seu torn, les teories científiques recorren també a models. En aquest cas, model és una manera d'interpretar o explicar la teoria o part de la teoria científica, apropant l'abstracte al concret, o la teoria a la realitat. Un model científic pot ser formal o material. Un model formal o teòric és una estructura abstracta que guarda una analogia o semblança amb la realitat de la qual és model. Els models formals requereixen l'ús del simbolisme i dels llenguatges formals

veg. exemple ↓

La fórmula matemàtica de la gravitació universal

[math]\displaystyle{ F = G \frac {m_{1}m_{2}} {r^2} }[/math]

és un model formal de la teoria de Newton sobre l'atracció de les masses en l'univers.


Un model material és la realització en un mig físic d'una estructura que representa una teoria.


veg. exemple ↓

Els animals usats en laboratoris de biologia –rates, micos, etc.– són models per a comprendre i explicar teories genètiques sobre els humans, un avió a escala és un model aerodinàmic, i una computadora pot ser model del funcionament del cervell humà..


Els models, a més, poden ser isomorfs o homomorfs (veg. homomorfisme i isomorfisme), segons mantinguin o no una relació d'equivalència.

La teoria de models és la teoria lògic-matematica que estudia les propietats dels sistemes formals.