Accions

Recurs

Desenvolupament científic

De WikisofiaEl problema de com augmenta el coneixement científico com progressa la ciència. Segons els autors neopositivistes del Cercle de Viena, el progrés científic és lineal i acumulatiu, ja que existeix pròpiament només una ciència unificada, o una única visió científica al món, el dipòsit del qual de coneixements augmenta contínuament a través de la verificació i refutació d'hipòtesi. Karl R. Popper va ser un dels primers autors a oposar-se a aquesta visió de la ciència i del seu progrés, que ell mateix compara amb una galleda, el contingut de la qual augmentaria a mesura que es va omplint, i la substitueix per una manera d'entendre la ciència, vista com un reflector, que indaga en l'experiència en cerca constant de proves que puguin refutar les seves pròpies hipòtesis: la ciència, en aquest supòsit, progressa mitjançant conjectures i refutacions (veg. citació i vegeu el text).

A partir dels anys seixanta, altres autors s'oposen decididament a la tesi acumulativa mantinguda pel neopositivisme: N.R. Hanson, Paul Feyerabend, Stephen Toulmin i, sobretot, Thomas S. Kuhn, que dedica a aquesta qüestió L'estructura de les revolucions científiques (1962), obra d'enorme influència posterior. A partir dels anys setanta, es proposen noves maneres d'entendre el progrés de la ciència per part d'autors com Imre Lakatos, Larry Laudan, Joseph Sneed, Wolfgang Stegmüller, Dudley Shapere i Mary Hesse, que parteixen fonamentalment de les idees, acceptades o rebutjades, de Kuhn. El supòsit general d'aquests autors és que, d'una banda, tota nova teoria sobre el desenvolupament de la ciència ha de tenir en compte les condicions històriques reals en què es produeix, molt més com no existeix ni una ciència ideal ni un mètode científic que pugui imposar-se a priori; i, per l'altre costat, que no ha de considerar-se consubstancial al progrés científic un desenvolupament de la ciència lineal i acumulatiu, sinó que aquest ha de ser sempre el resultat de la crítica de teories dutes a terme en el si de la comunitat científica i enmig de la competència mútua entre teories.


El més influent dels models historicistes recents ha estat el proposat per Th.S. Kuhn. Segons aquest autor, l'avanç de la ciència es produeix per l'alternança successiva de períodes de ciència normal i períodes de ciència revolucionària, que suposen un canvi de paradigma. El primer és un període conservador, durant el qual es produeix una acumulació de coneixements; el segon, un període revolucionari i de ruptura, de canvi de paradigma i d'introducció i admissió de noves teories que substitueixen en tot o en part a les antigues. El progrés, doncs, no pot ser lineal, sinó segons ruptures revolucionàries i canvis de paradigma que no poden suposar un augment acumulatiu, perquè els paradigmes són incommensurables comparats els uns amb els altres (vegeu el text de Kuhn). Imre Lakatos, que comparteix moltes de les idees de Popper i s'oposa a les de Kuhn, creu que l'exposició que aquest fa del progrés de la ciència obliga a considerar-lo com un procés irracional. Per a salvar la racionalitat del canvi en la ciència, en lloc del paradigma com a nucli que roman malgrat els canvis, proposa «programes d'investigació». Un programa d'investigació és un conjunt de teories que suposa un nucli (les lleis i els supòsits fonamentals de la ciència) constant i no exposat a la refutació, un «cinturó protector» d'hipòtesis auxiliars, que poden refutar-se i canviar, i un conjunt de regles metodològiques, que orienten en la investigació i el descobriment de diverses teories, amb el qual es protegeix el nucli i reordena el conjunt d'hipòtesis auxiliars, que s'accepten o rebutgen. D'aquesta manera poden conciliar-se l'acumulació i la refutació de teories. Segons exposa Larry Laudan, en Progress and its Problems [El progrés i els seus problemes] (1977), ja que l'objectiu de la ciència és la solució de problemes, pot dir-se –adoptant una perspectiva pragmàtica– que la ciència progressa si determinades teories, en un moment donat, resolen més eficaçment major nombre de problemes que altres anteriors. Segons aquest autor, el racional, en aquest cas, consisteix a «acceptar les tradicions d'investigació més eficaces en la solució problemes»; qui decideix sobre l'eficàcia, o dels criteris d'avaluació de teories, és la comunitat científica basada en certes intuïcions predominants en ella, que no se sotmeten a discussió.

Canviparadigma.PNG