Accions

Refutació

De Wikisofia

Un dels dos possibles resultats, juntament amb la verificació o confirmació, en la contrastació d'hipòtesi. Una hipòtesi és refutada o negada quan és incompatible o contradictòria amb els fets. Si una hipòtesi s'expressa com un enunciat universal, en la forma (simplificada)

[math]\displaystyle{ P\rightarrow{Q} }[/math]. la seva negació és [math]\displaystyle{ P\wedge¬Q }[/math]


La hipòtesi «els líquids són incompressibles» quedaria negada o refutada per l'afirmació d'un enunciat observacional tal com «existeix un líquid compressible». En el procediment de contrastació, suposada la hipòtesi i deduïda d'ella una conseqüència observacional, si aquesta conseqüència és negada pels fets, es produeix des del punt de vista de la lògica el següent modus tollens:

Si és veritat H, també ho és la seva conseqüència C
No és veritat C
______________________________
La hipòtesi H no és veritable


on H seria la hipòtesi citada sobre la incompressibilitat dels líquids, i C l'observació de casos en què un líquid no és compressible.

Segons Popper, no hi ha relació de simetria entre la verificació i la refutació: no és possible verificar una hipòtesi universal, però sí que és possible refutar-la. La verificació d'una hipòtesi universal suposa la comprovació impossible d'una infinitat de casos que la confirmin; mentre que la refutació d'una hipòtesi universal és possible amb només un cas que sigui la seva negació.