Accions

Conjectures i refutacions

De Wikisofia

K. Popper

A més de títol d'una obra de Karl R. Popper (vegeu referència), expressió del seu mètode científic, basat en el rebuig de l'inductivisme i l'adopció del deductivisme,o falsacionisme, que proposa la formulació de conjectures o hipòtesis, a partir de problemes, per a sotmetre-les a proves constants i rigoroses amb la finalitat d'intentar comprovar la seva falsedat.

Que una conjectura o hipòtesi superi l'intent de refutar-les, no suposa que hàgim d'acceptar aquesta conjectura com a veritable, sinó tan sols que no hem trobat encara els punts erronis d'aquesta. «No sabem, només suposem» (veg. text).