Accions

Inferència, regles d'

De Wikisofia

En els raonaments reglamentats per la lògica, cadascuna de les lleis lògiques que permeten passar d'una fórmula a una altra en un càlcul deductiu o en una inferència inductiva. Si es tracta d'un càlcul axiomàtic formalitzat, són les regles de transformació que, juntament amb les definicions dels termes i les regles sintàctiques de formació de termes, permeten l'obtenció de teoremes. Tant la lògica d'enunciats com la lògica de predicats es conceben com un sistema deductiu compost de regles d'inferència. Es parla indistintament de regles d'inferència o de lleis lògiques (veg. text).

Aquestes regles determinen, doncs, quins són els passos correctes en una deducció, o inferència deductiva segons els diversos sistemes del càlcul lògic.

En els sistemes axiomàtics anomenats de la «primera generació», basten dues regles: de separació (modus ponens) i de substitució (veg. exemple).

En el mètode de deducció natural, per la lògica d'enunciats (veg. les regles) i la lògica de predicats (vegeu les regles) es distingeix entre regles bàsiques i regles derivades.

Ex: veure addició lògica