Accions

Equivalència (lògica)

De Wikisofia

Propietat d'aquelles fórmules que són vertaderes o falses per a idèntiques assignacions de valors de veritat

veg. exemple ↓
[math](¬p \wedge ¬q)[/math] i [math]¬(p \vee q)[/math]


són fórmules equivalents:


E5010-3.gif

Recurs:Exemple lògic de fórmules equivalents

En lògica de relacions són equivalents aquelles relacions que tenen la propietat de ser reflexives, simètriques i transitives (entenent que tota relació que és simètrica i transitiva és també reflexiva). Les relacions d'equivalència permeten la classificació: partició en grups mútuament excloents.


En lògica d'enunciats l'equivaència ve donada pel bicondicional, el signe del qual és: [math]\leftrightarrow{}[/math] i que es llegeix «si, i només si»