Accions

Discurs

De Wikisofia

En general, conjunt de paraules que s'organitza en frases amb sentit, construïdes d'acord amb les regles d'un llenguatge. De vegades, per exemple en Saussure, discurs es refereix a l'ús particular i concret del llenguatge mitjançant la paraula, o el parla.

En epistemologia, les classes de discurs que ofereixen major interès són aquelles que corresponen al que, segons la pragmàtica, es denomina ús descriptiu i prescriptiu del llenguatge.

Un discurs és descriptiu quan la seva funció consisteix a comunicar una proposició, informar, descriure o asseverar; qualsevol frase d'aquesta classe de discurs que pugui ser veritable o falsa és un enunciat. També es denomina discurs assertiu, o declaratiu.

Hi ha dues classes de discurs descriptiu: exposicions i argumentacions. Una exposició és un discurs descriptiu format per una seqüència arbitrària d'enunciats, amb la qual simplement es descriu alguna cosa concreta, fet, cosa, situació o persona (descripció; veg. exemple), o bé una sèrie d'esdeveniments (narració; veg. exemple).

Una argumentació és un discurs descriptiu que no només afirma enunciats, sinó que pren alguns d'aquests enunciats com a raó o fonament per a afirmar-ne uns altres; els primers es diuen premisses, els segons es diuen conclusions (veg. exemple).

El discurs prescriptiu, que també es denomina imperatiu, directiu o pràctic, és aquell la funció del qual és orientar la conducta o l'activitat humana; es manifesta mitjançant imperatius, valoracions i normes, i interessa evidentment en ètica.

veg. exemple d'imperatius i normes ↓

«No mataràs».

O bé:

«Els pares tindran dret preferent a escollir el tipus d'educació que haurà de donar-se als seus fills» (Declaració Universal de Drets Humans, article 26,3).