Accions

Paraula

De Wikisofia

Generalment s'ha definit en termes predominantment semàntics com la més petita unitat significativa de la parla. Una vegada establert que la més petita unitat significativa no és la paraula sinó el morfema, s'ha proposat una definició amb criteris formals. Leonard Bloomfield defineix la paraula com una «forma lliure mínima», entenent que una forma lliure és la que pot subsistir per si mateixa i actuar a més com una expressió completa. El que distingeix a la paraula d'altres formes lliures és que no poden dividir-se sense residu en formes lliures mínimes. L'única excepció són els compostos constituïts per dues paraules independents, ja que poden dividir-se en formes lliures mínimes (cortaplumas). De l'estudi de les paraules s'ocupa la Lexicologia.