Accions

Ciències de l'esperit

De WikisofiaWilhelm Dilthey

Expressió que es deu a Dilthey, que la utilitza per a diferenciar nítidament entre aquelles que tenen per objecte el coneixement de la naturalesa, i que es denominen ciències de la naturalesa, i aquelles altres, com la psicologia, la història, el dret, l'estètica, etc., que tenen com a objecte d'estudi el món històric i social, en què es desembolica específicament l'ésser humà. El mètode d'estudi requerit per les unes i les altres és diferent, atès que en les primeres el que s'estudia són regularitats exteriors a la ment o a l'home, regides pel principi de causalitat, mentre que en les segones, en les ciències de l'esperit, allò que s'estudia és, en definitiva, el mateix esperit humà, o les seves manifestacions, regides pel principi de finalitat o intencionalitat. Per això el mètode adequat de les ciències de l'esperit és la comprensió.


Vegeu: nomotètic, idiogràfic i psicologia de la comprensió.