Accions

Idiogràfic

De Wikisofia

(del grec ídios, singular, propi, i graphikós, descriptiu)

Mètode d'investigació propi de les ciències històriques, socials i culturals, basat en la determinació dels valors que suposen els fenòmens singulars d'aquestes ciències, per oposició al mètode propi de les ciències de la naturalesa, nomotètic, basat en la determinació de fets segons les seves relacions causals. La distinció va ser formulada per primera vegada per W. Windelband, un dels representants, juntament amb H. Rickert, de l'escola de Baden. (Rickert, no obstant això, inclou la sociologia entre les ciències nomotètiques). L'expressió ciències idiogràfiques posseeix el mateix sentit que ciències de l'esperit, denominació utilitzada per Dilthey.