Accions

Autor

Edmund Husserl

De Wikisofia

Husserl.jpg

Avís: El títol a mostrar «Edmund Husserl» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Husserl, Edmund».

Filòsof alemany, nascut a Prossnitz, Moràvia, província llavors de l'imperi austrohongarès. Estudià a Leipzig; es va interessar primer per les matemàtiques, que va estudiar a Berlín amb Karl Th. Weierstrass, i després per la filosofia, convertint-se en deixeble de Franz Brentano, a Viena; d'ell heretarà el concepte fonamental d'intencionalitat, base de la seva filosofia. Ensenya en Halle, Gotinga i Friburg i amb la seva docència i les seves publicacions crea una escola de fenomenòlegs, base de la fenomenologia, una de les dues orientacions filosòfiques que, juntament amb el neopositivisme del Cercle de Viena, omple el panorama filosòfic de bona part del s. XX. En 1891 publica, sota la influència directa de les idees de Brentano, Filosofia de l'aritmètica, obra criticada per G. Frege per la seva orientació psicologista. En les seves Investigacions lògiques (2 vols., 1900-1901), influït ara per Bernhard Bolzano, rebutja el psicologisme inicial i s'orienta cap a la valoració objectiva de les formes lògiques i de les essències, delineant les línies mestres del mètode fenomenològic, que desenvoluparà més plenament en Idees relatives a una fenomenologia pura i una filosofia fenomenològica (1913).

La seva docència a Gotinga assenyala el començament del desenvolupament de l'escola fenomenològica, i d'allí sorgeixen alguns dels seus deixebles importants, com Max Scheler i Dietrich von Hildebrand, igual com sorgiran després, en el període de docència a Friburg, Eugen Fink, Ludwig Landgrewe i Martin Heidegger. En aquest últim període publica Filosofia com a ciència estricta (1910-1911) i en 1913 funda l'anuari «Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forshung» [Anuari per la filosofia i la investigació fenomenològica] (1913-1930), on els fenomenòlegs publiquen els seus estudis i investigacions (en ell apareixerà, per exemple, Ser i temps, de Heidegger). En 1916, succeint al neokantià Heinrich Rickert, obté la càtedra de filosofia de Friburg de Brisgòvia, que mantindrà fins a 1929. A aquest període pertanyen les obres Lliçons sobre la fenomenologia de la consciència interna del temps (obra publicada per Heidegger en 1928), Lògica formal i transcendental (1929) i Meditacions cartesianes (1931), que marquen l'última evolució del seu pensament. Escriu també La crisi de les ciències europees i la fenomenologia transcendental (Belgrad, 1936), quan ja ha hagut d'abandonar la universitat, expulsat d'ella pels nazis a causa del seu origen jueu; l'obra és com el seu testament intel·lectual i en ella –en la vigília dels grans desastres de la Segona Guerra Mundial– culpa de la pèrdua de l'objectiu col·lectiu de la racionalitat, nascuda a Europa, a la crisi de la ciència que ha oblidat el «món de la vida» (Lebenswelt). Les 40.000 pàgines escrites que va deixar en morir van ser recollides per Hermann L. van Breda, que les va cedir a l'arxiu de l'Institut Superior de Filosofia de la Universitat de Lovaina (Arxiu «Husserl»).

Edmund Husserl 1900.jpg

La fenomenologia de les Investigacions lògiques (rebutjat ja el primitiu psicologisme) és denominada fenomenologia descriptiva: es caracteritza com una anàlisi psicològica dels fenòmens de consciència vists des de la seva intencionalitat, és a dir, la seva característica fonamental d'assenyalar cap a un objecte de consciència, que s'intueix pel seu mitjà.

No es tracta, no obstant això, d'una anàlisi interessada en la intuïció empírica de l'objecte, sinó en la intuïció que anomena categorial, que atén no al fet psíquic del fenomen, sinó al seu contingut significatiu, o a la forma o essència de l'objecte. La descripció d'aquestes formes, essències o idees és l'objecte propi de la fenomenologia (vegeu la citació).

El que és psicologia descriptiva en les Investigacions és, en les Idees, pròpiament fenomenologia. Els objectes de consciència sobre els quals s'exerceix la reflexió fenomenològica no són els simples fets de consciència, sinó els fets de consciència tal com apareixen després d'una reducció fenomenològica, és a dir, després d'una suspensió del judici, o una epokhé ( ὲποχή), per la qual es posa entre parèntesis –a manera de dubte universal cartesià– l'«actitud natural», és a dir, se suspèn el que denomina «la tesi inherent a l'actitud natural» (la consciència de la «realitat» del món i de nosaltres mateixos, amb tots els pressupostos que l'expliquen; veg. text). El que queda, després d'aquesta reducció, és un «residu fenomenològic», la «consciència pura», o la «consciència transcendental»: tot ha quedat convertit en un ésser de consciència i, per aquesta raó, tot és una vivència intencional. Perquè la consciència és sempre «consciència d'alguna cosa», en tota vivència cal distingir dos components: el noema, l'objecte conegut, el «sentit», i la noesi, l'acte de consciència. Tot queda reduït en ser com a consciència i en ser que es dóna a conèixer en la consciència», en ser transcendental i en ser transcendent, respectivament (veg. text).

La indagació del contingut dels noemes, reduïts a fets de consciència, no del món, porta al coneixement eidètic (reducció eidètica), per essències, per «sentits» del contingut de consciència, captats a través de la intuïció intel·lectual, que anomena de vegades metafòricament «la mirada de l'esperit» o el «raig visual». La tasca de la fenomenologia és, pròpiament, la descripció d'aquestes essències.

El coneixement dels noemes ens porta, tornats com estem a comprendre el seu «sentit», a la reconstrucció del món. La fenomenologia constitueix el món posat inicialment entre parèntesis, per tres passos successius: la constitució del món material, del món animal i del món espiritual, o cosa que és el mateix, per la constitució de la cosa, del cos i de l'esperit. Es constitueix així un món circumdant (Umwelt), subjectiu, però com la constitució del món porta a suposar la dels altres «jos», la d'altres idèntiques estructures noètiques que tenen la propietat de referir-se amb idèntic sentit que el meu a les coses, els diversos mons circumdants subjectius entren en contacte per a conformar un món objectiu. En Meditacions cartesianes i La crisi de les ciències europees, desenvolupa de manera més completa la transformació del jo transcendental en un nosaltres intersubjectiu, o comunitat de subjectes que determina l'«objectivitat» de l'experiència i del món. (veg. text).


______________________________________

Llistat de textos i cites de Husserl

La fenomenologia de Husserl segons Jacques Derrida

_______________________________________