Accions

Sinonímia

De Wikisofia

Relació existent entre termes amb diferent significant que posseeixen el mateix o anàleg significat. En la seva accepció més estricta, com a identitat significativa de diverses paraules, la sinonímia és molt reduïda, ja que suposaria la coincidència absoluta de tots els semes denotatius, connotatius i relacionants dels termes comparats. La sinonímia total es troba en el vocabulari tècnic o científic, ja que els termes científics estan precisament delimitats i són emocionalment neutres. En canvi, en el llenguatge ordinari molt poques paraules són completament sinònimes, en el sentit de ser intercanviables en qualsevol context sense la més lleu alteració.

Dos termes aparentment sinònims es distingeixen perquè un és més general que l'altre, més intens, més emotiu, més professional, més literari, més col·loquial, etc. La sinonímia parcial pot ser:

  • conceptual: els termes remeten al mateix concepte, els semes denotatius són els mateixos o pràcticament els mateixos;
(Veg. exemple ↓)
«Morir» i «expirar» són sinònims conceptuals perquè remeten al mateix concepte; els seus semes són pràcticament els mateixos, però «morir» és més general i no exigeix un subjecte humà.


  • referencial ':els termes remeten al mateix referent, però no «signifiquen» el mateix; contextual: els termes poden commutar-se en un context donat sense alterar el significat de la seqüència, però en altres contextos això no és possible;
(Veg. exemple ↓)
«El sol» i «l'astre rei» són sinònims referencials, remeten al mateix referent però no «signifiquen» el mateix.


  • de connotació: certs termes són equivalents quan dominen les connotacions afectives i pot esborrar-se totalment el contingut conceptual.
(Veg. exemple ↓)
Ets un animal, un monstre!