Accions

Sema

De Wikisofia

Pels estructuralistes europeus (Pottier, Coseriu), cadascun dels trets essencials o distintius que componen una unitat semàntica. El conjunt de semes que constitueix una unitat semàntica es diu semema. En el cas de l'anàlisi componencial de la paraula cadira, serien trets distintius «respatller», «per a asseure's» i trets accidentals «quatre potes», «de fusta». El sema, com a component de sentit que permet distingir en un camp «cadira» de «sofà», es diferencia del clasema, que és un component de sentit molt general i comú a paraules que pertanyen a diferents camps. Són exemples de clasemas ANIMAT/INANIMAT, MASCLE/FEMELLA.