Accions

Postulat

De Wikisofia

 (del llatí postulatus, de postulare, demanar)

O axioma. Proposició –o funció proposicional– que, en els sistemes axiomàtics, es pren, o demana, com a principi o punt de partida per a la demostració de teoremes, no sent ni una simple definició d'un terme ni un enunciat deduïble d'altres enunciats. En la metodologia antiga, els postulats es diferenciaven dels axiomes en el fet que aquests eren evidents i no demostrats, mentre que aquells no eren ni evidents ni demostrables (es «postulaven»); en la metodologia moderna no es distingeix entre postulats i axiomes, i aquests no s'escullen per la seva evidència o la seva certesa, sinó per altres característiques, com la compatibilitat amb altres postulats, per exemple, o el nombre de conseqüències que d'ells es puguin deduir.