Accions

Definició

De Wikisofia

 (del llatí definitio, acció de fixar els límits, delimitació; en grec procedeix del verb όρίζιω, horídso, posar els límits, o diferenciar una cosa d'una altra)

Recurs metodològic amb el qual s'explica o determina el significat d'una paraula, terme o concepte.

Una definició és una expressió lingüística, l'estructura de la qual consta de dues parts: un definiendum (del llatí, allò que cal definir) i un definiens (del llatí, allò que defineix), també anomenat simplement definició. Per a indicar que es defineix, s'utilitzen, entre d'altres, els següents signes o expressions:

987.png

El definiendum és l'expressió que es troba a l'esquerra del signe «= df» (igual per definició), o de les paraules «significa», mentre que el definiens és l'expressió de la dreta del signe de definir o del definiendum. La definició suposa un ús descriptiu del llenguatge, però no és simplement una descripció, sinó una descripció feta segons regles determinades (regles de la definició). La descripció pot abastar tant les característiques definitòries com les no definitòries, mentre que una definició recorre només a les característiques definitòries per a precisar el significat d'una paraula, o per a determinar el criteri d'acord amb el qual s'usa aquesta paraula. Es defineix per a eliminar l'ambigüitat i la vaguetat dels termes en el discurs, per a substituir un terme per un altre amb finalitats específiques (literaris o de demostració), i per a introduir un nou terme o un nou signe. Com que es defineixen paraules mitjançant altres paraules, es corre el perill de fer una regressió a l'infinit (introduint i definint cada vegada noves paraules) o d'incórrer en circularitat (definir un terme utilitzant un definiens en el qual entra també el definiendum) o en cercle viciós. Per això, en tot llenguatge, natural i formal, ha d'admetre's l'existència de termes indefinits, o de termes primitius.

Vegeu

classes de definició<o>,</o>

regles de la definició.