Accions

Fórmula universalment vàlida

De Wikisofia

O simplement fórmula vàlida, o també veritat lògica, teorema lògic o tautologia, o també fórmula «lògicament vertadera» o «formalment vertadera»: fórmula vertadera per raó de la seva forma. Abreviadament, [math]\displaystyle{ \models B }[/math]

En lògica de predicats, on no sempre una fórmula vàlida és una tautologia, una fórmula és universalment vàlida si no pot ser falsa: i ho és si i només si és vertadera per tota interpretació (en un domini no buit). En lògica d'enunciats, la taula de veritat d'una fórmula universalment vàlida dóna només valors vertaders, ja que és vertader per tota assignació de valors a les seves lletres d'enunciat

veg. exemple ↓
[math]\displaystyle{ [(p \rightarrow{q})\wedge p]\rightarrow{q} }[/math]

és una fórmula universalment vàlida:

E1630-1.gif

mentre que «ser o no ser» és un enunciat tautològic, o una tautologia.

Recurs:Exemple de fórmula universalment vàlida per a tota assignació