Accions

Enunciat, lletres d'

De Wikisofia

En lògica d'enunciats, les lletres que a manera de símbols representen, en el llenguatge formalitzat, a cadascun dels enunciats. S'usen lletres minúscules, normalment començant a partir de p, q, r...

Una seqüència de signes, constituïda per lletres d'enunciat, p, q, r..., que poden ser considerades com a variables, juntament amb les connectives, que poden considerar-se com a constants lògiques, i l'ajuda de símbols auxiliars, com (...) [...], escrita segons les regles de la sintaxi lògica per a la formació de fórmules, constitueix una expressió del llenguatge lògic. S'atribueix significat a aquest llenguatge mitjançant la interpretació dels símbols: les constants lògiques es defineixen com a connectives veritativo-funcionals i les lletres d'enunciat reben, com a variables, un domini d'aplicació, és a dir, el conjunt d'enunciats en llenguatge ordinari.