Accions

Assignació

De Wikisofia

Valors que es donen a les lletres d'enunciat d'una fórmula de manera que aquesta és:

universalment vàlida si és veritable per a tota assignació.

veg. exemple ↓

[math][(p \rightarrow{q})\wedge p]\rightarrow{q}[/math]

és una fórmula universalment vàlida:

E1630-1.gif

mentre que «ser o no ser» és un enunciat tautològic, o una tautologia.

Recurs:Exemple de fórmula universalment vàlida per a tota assignació

contradictòria, si és falsa per a tota assignació


veg. exemple ↓

[math][(p \wedge q) \wedge (¬p \wedge ¬q)][/math]

és una fórmula contradictòria

E5010-1.gif

(veg. exemple)

i consistent, si és veritable almenys per a una assignació.


veg. exemple ↓
[math][(p \wedge q) \vee (¬p\wedge q)][/math]
és una fórmula consistent
E5010-2.png

(veg. exemple).

Es dedueix que tota fórmula vàlida és, a més, consistent, però no al revés.

Dues fórmules són equivalents, si cobren igual valor per a idèntiques assignacions o reben els mateixos valors en una taula de veritat.


veg. exemple ↓
[math](¬p \wedge ¬q)[/math] i [math]¬(p \vee q)[/math]


són fórmules equivalents:


E5010-3.gif

(veg. exemple).