Accions

Demostració

De Wikisofia


En sentit estricte, prova sense supòsits o premisses inicials. Però en general, es refereix a una inferència deductiva, a una deducció o a una prova. La demostració correcta segueix i observa regles establertes, i la incorrecta no les observa. Una demostració és formal si recorre a fórmules i mètodes formals, llenguatges formals o a un càlcul lògic per a provar que una determinada fórmula és una conseqüència lògica d'unes altres o una altra (derivació).


Veg. apòdosi, apòdeixi, indemostrable, propter quid.