Accions

Indemostrable

De Wikisofia


El que no té necessitat de ser demostrat, ja que és evident. Per a Aristòtil, els primers principis són indemostrables o anapodíctics, perquè són el punt de partida de la ciència demostrativa, i no és possible, en el procés de demostració o de fonamentació, fer una regressió a l'infinit . [1]

Atès que en els sistemes axiomàtics moderns, els axiomes no s'escullen per la seva evidència, no és necessari que siguin indemostrables, però la idea mateixa de sistema axiomàtic implica la noció d'indemostrabilitat.


  1. Les premisses han de ser primàries i indemostrables; en cas contrari, necessitaran demostració per a ser conegudes, doncs tenir coneixement significa exactament tenir una demostració d'elles.
    Aristóteles, Analítica posterior, I, 1, 71b (Obras, Aguilar, Madrid 1973, 2ª ed., p. 354).

    (veg. citació)