Accions

Confirmabilitat

De Wikisofia


En general, possibilitat de confirmació d'una hipòtesi. En un sentit més estricte i històric, criteri de verificació proposat per Rudolf Carnap en 1936 per a substituir a l'antic criteri empirista de significat, o de verificabilitat, interpretat en un sentit molt més restrictiu. Un enunciat és confirmable, segons Carnap, si les circumstàncies empíriques li donen algun tipus de suport. Per aquesta mateixa raó admet graus de confirmabilitat, que mesurarien la força inductiva d'aquest suport, o la probabilitat lògica. La confirmabilitat mesurada quantitativament constitueix, per a aquest autor, la base de la lògica inductiva.