Accions

Realisme científic

De Wikisofia

Punt de vista en filosofia de la ciència, segons el qual les ciències descriuen realment un món independent de la ment humana, de manera que a les teories i als termes teòrics els corresponen entitats existents (vegeu el text). El principal argument en què es funda és que se suposa que les teories tenen caràcter d'explicació científica; molts científics creuen que els nexes causals entre els fenòmens constitueixen la principal de les explicacions. L'opinió directament oposada és l'instrumentalisme, d'acord amb el qual les ciències pròpiament només prediuen l'esdevenir dels fenòmens, per a això és suficient suposar que les teories són merament càlculs adequats o instruments de predicció. L'instrumentalisme no nega que la realitat pugui descriure's mitjançant enunciats observacionals, sinó que això pugui fer-se mitjançant enunciats teòrics, lleis o predicats referits a entitats no observables.

H. Putnam defensa un realisme moderat, que denomina «realisme intern», que exigeix que tota afirmació de tipus realista tingui sentit només dins d'una teoria determinada.