Accions

Probabilitat inductiva

De Wikisofia


Denominada també (per Carnap) probabilitat lògica, és l'expressió del grau de probabilitat o de la força provadora que té una inferència inductiva. Mesura el grau o la força inductiva amb què les premisses recolzen en la conclusió. Un enunciat que expressi tal força, d'una manera qualitativa o quantitatiu, és un enunciat probabilístic. De la probabilitat inductiva s'ocupa la lògica inductiva.

La probabilitat inductiva s'aplica a dos tipus d'enunciats: a les premisses, que suposen dades empíriques, i a la conclusió, de manera que anomenant «E» a les premisses i «H» a la conclusió, la probabilitat d'una inferència inductiva s'expressa com

P(H/E)

que es llegeix «la probabilitat inductiva d'H donat E». Com més elevada sigui (més propera a 1) aquesta probabilitat, major força argumentativa posseeix la inferència.