Accions

Descriptivisme

De WikisofiaTeoria metaètica, oposada a l'intuïcionisme i al prescriptivisme que defensa que els enunciats morals no contenen ni intuïcions del que és bo o dolent ni forçosament prescripcions o enunciats de valor. Hi ha, per tant, enunciats morals formats per simples enunciats descriptius, i hi ha argumentacions morals que, de premisses no valoratives, permeten deduir conclusions valoratives. Per aquesta raó, no sempre que es passa del que és i el que ha de ser) es comet fal·làcia naturalista.