Accions

Metaètica

De Wikisofia

(del grec, μετά metá, en el sentit de trans, més enllà de, i ήθικέ, ethiké, el relatiu als costums, ètica)

A diferència de l'ètica normativa, que tracta de les raons per les quals alguna cosa ha de considerar-se justa, correcte o bona, la metaètica és un metallenguatge que tracta dels enunciats amb què afirmem que alguna cosa és justa, correcte o bona, i dels problemes implícits en el llenguatge moral. És una de les grans branques de l'ètica conjuntament amb l'ètica normativa i l'ètica aplicada.

Es considera que Principia Ethica de G.E. Moore, obra publicada en 1903, és la fundació de la metaètica, encara que aquest terme encara no apareix en ella.