Accions

Criteri

De Wikisofia

(del grec κριτήριον, kriterion, norma amb la qual s'aconsegueix jutjar o valorar)

Allò que permet raonablement distingir o diferenciar una cosa d'una altra. Comunament s'aplica a l'àmbit de l'epistemologia o de l'ètica. En el primer cas es parla de criteri de veritat o de certesa, la utilitat de la qual estreba a poder distingir els enunciats veritables dels falsos, o el que se sap del que es creu saber. En el segon, de criteri moral, quan es jutja no sobre la veritat o falsedat, sinó sobre la bondat o maldat de les accions i la conducta humanes. L'epistemologia actual, a diferència de la tradicional, dóna poc relleu a la qüestió del criteri de veritat d'un enunciat. Es parla més aviat, sobretot dins del neopositivisme, de criteris de significat, de verificació i de contrastació, que remeten al problema de decidir quan un enunciat té sentit i què significa que l'experiència confirma o rebutja un enunciat.

Vegeu també: criteri de demarcació, criteri empirista del significat.