Accions

Concepció heretada

De Wikisofia

(en anglès, Received View; com a abreviatura, en català, sol escriure's CH) És la manera com van entendre la naturalesa de les teories científiques els autors del positivisme lògic del Cercle de Viena. A la teoria de la ciència defensada per ells se la va anomenar «concepció estàndard» i després «Received View». Des del seu punt de vista, l'estructura de la ciència es posa de manifest en les teories, que s'interpreten com un càlcul lògic o un sistema axiomàtic. Per tant, les teories són conjunts de lleis teòriques i de lleis empíriques; les primeres, mitjançant regles de correspondència es relacionen amb els fets, i les segones són generalitzacions empíriques de fets; les lleis empíriques, d'altra banda, han de poder deduir-se lògicament de les teòriques. Les lleis teòriques es fonamenten en el mètode hipoteticodeductiu, de manera que són confirmades o desconfirmades per la contrastació d'hipòtesis. Els elements fonamentals d'aquesta concepció són:

1) la distinció, i alhora correspondència, entre termes teòrics i observacionals o empírics o distinció teòric-observacional;

2) l'establiment de principis teòrics o axiomes, d'on parteix la demostració de qualsevol enunciat o teorema, i

3) el recurs al càlcul lògic amb què es relacionen deductivament tots els enunciats de la teoria.

Al principi es va considerar ideal una estructura pròpiament axiomàtica entre tots els enunciats de la teoria, que va resultar difícilment aplicable a les ciències empíriques. Aquest model de ciència, basat excessivament en criteris sintàctics, no tenia en compte els aspectes socials i històrics de la investigació científica i de la mateixa ciència. Crítiques posteriors i dificultats de variada índole van obligar a abandonar gradualment aquest model en favor d'una concepció semàntica de les teories científiques.