Accions

Autor

Protàgores

De Wikisofia

Protagoras1.jpg

Filòsof grec. Va néixer a Abdera, i va ser un dels principals exponent del moviment sofista. Va ensenyar en diverses ciutats gregues, especialment a Atenes, ciutat en la qual va residir bastants anys i en la qual va travar amistat amb Eurípides i amb el governant Pèricles, qui l'any 440 li va encarregar la redacció de la constitució de la colònia de Turios (en el sud d'Itàlia).

Probablement a causa de la seva amistat amb Pèricles va ser acusat d'impietat pels enemics d'aquell. L'acusació es basava en una sentència de Protàgores en la seva obra Sobre els déus, en la qual manifestava el seu agnosticisme en la frase següent: «dels déus res podem saber. Ni si són, ni si no són, ni quins són, doncs hi ha moltes coses que impedeixen saber-ho: no només la foscor del problema, sinó també la brevetat de la vida». El fet d'assenyalar com a limitació del coneixement sobre l'existència dels déus la «foscor» del problema, es refereix, probablement al fet que es tracta d'un tema que transcendeix els límits de l'experiència, la qual cosa indica que la posició de Protàgores està basada en un cert empirisme i sensualisme. Davant aquella acusació (precursora de la qual va sofrir Sòcrates) se'n va anar d'Atenes cap a Sicília, viatge durant el qual va morir en naufragar la seva embarcació. Les seves nombroses obres van ser destruïdes en públic per part dels seus enemics i acusadors.

Pèricles

D'aquestes obres només es conserven uns pocs fragments, per això, el coneixement que posseïm de Protàgores ens és subministrat especialment per Diògenes Laerci i per Plató, autor que, encara que es va oposar radicalment als sofistes va manifestar un gran respecte per Protàgores, al que va dedicar un diàleg amb aquest nom. També apareix en el Teetet. D'entre els llibres de Protàgores destacava el seu La veritat o Discursos subversius, de la qual procedeix el seu més famosa sentència: «l'home és la mesura de totes les coses, de les quals són en tant que són, i de les quals no són, en tant que no són». Aquesta frase, coneguda com el principi del homo mensura, caracteritza el pensament de Protàgores, que considera la reflexió sobre l'home, sobre les seves sensacions i el seu pensament com el nucli de la filosofia (vegeu la citació). Aquesta posició central de la reflexió sobre l'home i a partir de l'home, està d'acord amb el gir antropològic operat pel moviment sofista que ell va contribuir a crear, ja que l'àmbit de les seves preocupacions teòriques era el de la vida social, és a dir, la possibilitat de la paideia o educació, la possibilitat de l'ensenyament de l'areté (ἀρητή) o virtut, l'estudi del nomos (νόμος) i el de l'home i les seves relacions amb la col·lectivitat o la polis, temes que va compartir amb els altres sofistes. Aquesta famosa sentència s'interpreta generalment com l'expressió d'un pensament fortament relativista, ja que, pel que sembla, Protàgores es referia no a l'home de manera genèrica, sinó a l'home empíric i particular. Segons això, l'home és la mesura en tant que és qui mesura o delimita el domini del que apareix a la presència, que entén com merament immediata, és a dir, com a mera presència de les coses, no del seu fonament. Per aquest motiu, en lloc d'indagar pel fonament de tot ser, es preocupi només pel merament ens. La veritat (aletheia, ἀλήθεια) no és la cosa tal com apareix, sinó el seu mateix aparèixer.

En el pensament de Protàgores s'observa una forta influència de la filosofia d'Heràclit i, igual que aquest, considerava que tot flueix i res roman, del que concloïa que no existeix cap veritat absoluta, la qual cosa permetia identificar l'ésser amb l'aparença, o millor amb el mateix aparèixer i, per tant, permetia igualar l'episteme amb la doxa, que tant havia denigrat Parmènides. Així, per a Protàgores, cada home determina les coses en el seu ser a partir dels seus particulars i propis estats psíquics. D'on es deriva un ple relativisme gnoseològic i la negació de l'existència d'una falsedat absoluta. Però també és l'expressió d'un pensament que, si bé és un relativisme que declara que l'home és la mesura de la veritat, del bé, de la bellesa i del just, també rebutja tota pretensió d'absolut. En aquest sentit apareix com una crítica a tot dogmatisme. Les seves tesis van tenir una gran influència en els pirrònics. No obstant això, en el terreny de la moral la seva posició era menys relativista que l'àmbit gnoseològic, ja que sostenia que de dues accions una és millor i una altra és pitjor, en funció de la seva utilitat per a la vida social.

Protàgores, que es defineix a si mateix com un mestre de areté, va defensar també la idea de progrés de la humanitat en la seva obra De l'organització primitiva, que tractava del suposat estat natural i inicial dels homes. Coneixem les seves tesis a través del mite que Plató posa en boca de Protàgores en el diàleg del mateix nom, i en el qual el sofista defensa la possibilitat d'ensenyar la areté. Segons aquest relat en forma mítica, però desproveït de qualsevol connotació religiosa (Plató sap que Protàgores és agnòstic), la virtut política, encara que és en part innata en els homes, pot i ha d'ensenyar-se. Protàgores defensa simultàniament aquesta tesi, però la compatibilitza amb la creença fonamental de la democràcia segons la qual, a diferència dels temes específicament tècnics (propis d'un ferrer, d'un pagès, d'un fuster, d'un metge o d'un navegant, per exemple), els temes polítics poden ser posats a consideració de qualsevol home. Amb això diferencia entre dos tipus diferents de sabers pràctics. Mentre que els específicament tècnics procedeixen, segons el mite, de Prometeu, ja des dels inicis mateixos de la humanitat; les virtuts polítiques (aidós i diké) procedeixen d'Hermes, qui manat per Zeus les va atorgar posteriorment als homes que mancaven d'organització social, raó per la qual sucumbien en una naturalesa hostil davant la major força dels animals. De fet, doncs, tots els homes posseeixen en major o menor mesurada les virtuts polítiques, però (i això és el que destaca el mite), al no ser originàries, poden perfeccionar-se i ensenyar-se. Es pot exigir competència tècnica a algú en el seu ofici, més del que s'exigeix en política, encara que no es pot exigir que sàpiga música a un que no sigui músic. En canvi, es pot exigir a tot home que posseeixi virtuts polítiques. Però aquestes s'ensenyen des de la infància i l'Estat mateix, amb les seves lleis, prossegueix aquesta educació. En relació amb això Protàgores formula una cèlebre doctrina sobre el càstig: ningú en el seu sa judici castiga a un criminal pel crim que ha comès (que és irreparable), tret que actuï per venjança, sinó que es castiga, i s'ha de castigar, per a evitar que aquest mateix home o un altre en el futur cometa una acció semblant. El càstig, doncs, té un caràcter exemplar i busca efectes dissuasius. Però això suposa la tesi de Protàgores, a saber, que la virtut pot ser ensenyada. D'aquesta manera, Protàgores defensa que si bé la naturalesa humana posseeix la possibilitat del progrés moral, la realització efectiva d'aquest depèn de l'educació.