Accions

Univocitat, unívoc

De Wikisofia

(del llatí escolàstic univocus, de unus, un, i vox, terme)

Característica del terme que s'empra en un sol sentit. En la filosofia escolàstica es va discutir sobre si l'ésser era unívoc o anàleg. Tomàs d'Aquino va sostenir l'analogia del ser; Duns Escot, la univocitat (vegeu la citació).