Accions

Synagogé

De Wikisofia

(del grec συναγωγή, «acció de reunir», o composició)

Aquest concepte i el seu contrari diàiresi formen les dues parts de la dialèctica platònica, tal com la presenta, per exemple, Plató en Sofista i Fedre; després va passar a significar «treure una conclusió» (veg. text).

Vegeu dicotomia.