Accions

Similia similibus percipiuntur

De Wikisofia

Expressió llatina que significa que «el semblant és percebut pel semblant». Principi d'origen pitagòric, que Plató i Aristòtil conserven, i segons el qual el coneixement suposa una certa similitud entre la ment o l'ànima i les coses. La contemplació de les formes ens fa semblants a elles, diu Plató, i l'ànima és d'alguna manera totes les coses, diu Aristòtil (vegeu citació a sota). El coneixement, en teories posteriors clàssiques, s'explica com una semblança de les coses en la ment –una representació de les coses–, o una assimilació de les coses per la ment.Citació d'Aristòtil:

«En algun sentit l'ànima és totes les coses existents [...] i en algun sentit, el coneixement és el cognoscible».


Aristóteles, Del alma, l. 3, c. 8, 431b (en Obras, Aguilar, Madrid 1973, p. 865).