Accions

Relacions d'idees

De Wikisofia

HUME1.gif

Distinció que Hume estableix entre les dues classes d'enunciats que són objecte dels nostres raonaments, o que poden considerar-se continguts de la nostra consciència.

Les relacions d'idees (relations of idees) són els enunciats que la seva veritat es coneix per simple activitat de la ment i són, per tant, a priori, es fonamenten en el principi d'identitat o no contradicció, es coneixen per intuïció o demostració, i la seva contradictori és impossible; per tant, són veritats necessàries. A aquest grup pertanyen els enunciats de les matemàtiques i la lògica.

Les qüestions de fet (matters of fact) són enunciats que poden ser veritables o falsos i el seu contradictori o negació sempre és possible; per tant, són veritats contingents.

A aquest grup pertanyen molts enunciats de les ciències i de la vida ordinària, la veritat de la qual es fonamenta en el principi de causalitat, raó per la qual són a posteriori (veg. text).