Accions

Principi d'identitat

De Wikisofia

Una de les lleis del pensament tradicionals, la formulació dels quals ontològica és: «Tot ser és idèntic a si mateix» (veg. text 1 i text 2 ),mentre que en lògica es diu que «Si un enunciat és veritable, llavors és veritable». O bé: