Accions

Principi d'identitat

De Wikisofia

Una de les lleis del pensament tradicionals, la formulació dels quals ontològica és: «Tot ser és idèntic a si mateix» (veg. text d'Aristòtil sobre el principi d'identitat i text d'Aristòtil 2),mentre que en lògica es diu que «Si un enunciat és vertader, llavors és vertader». O bé:

[math]\displaystyle{ (p\rightarrow p) }[/math] , o [math]\displaystyle{ (p\leftrightarrow p) }[/math]