Accions

Proposició

De Wikisofia

(del llatí propositio, oració, part d'un discurs, que tradueix el grec lógos apofantikós, o bé prótasis, l'oració assertoria, que afirma o nega quelcom d'alguna cosa)

En general, l'oració assertòria, que afirma o nega quelcom d'alguna cosa, i és susceptible de ser vertadera o falsa, identificant-se així amb enunciat.

En un sentit més estricte, és el significat d'un enunciat .

Quan «proposició» significa la proposition en anglès, s'interpreta com el significat d'un enunciat (statement), entès aquest com a conjunt de signes constituït segons determinades regles sintàctiques d'alguna llengua, el significat de la qual és la proposició:


Exemple: els següents enunciats

mater omnium bonarum artium sapientia est (Ciceró)
la saviesa és la mare de tot el que és bo
la sagesse est la mère de tout ce qui est bon

signifiquen tots la proposició «la saviesa és mare de tot el bo».

Veg. pròtasi.