Accions

Principi de no contradicció

De Wikisofia

Una de les lleis del pensament tradicionals, la formulació dels quals ontològica és: «Una cosa no pot ser ella mateixa i el seu contrari, en el mateix aspecte i en el mateix moment»; mentre que la seva formulació lògica és: «És impossible que un enunciat sigui alhora veritable i fals». O bé:

(Veg. text 1 , text 2 i text 3).