Accions

Predicat, lletres de

De Wikisofia

 Símbols que en lògica de predicats s'assignen a aquella part de l'enunciat que expressa la propietat que posseeix un objecte o individu, o la relació que s'estableix entre objectes i individus. En «Cervantes és un gran escriptor espanyol», el predicat és «és un gran escriptor espanyol»; predicat que alguns individus verifiquen, o fan veritable. Hi ha predicats que es refereixen a més d'un objecte o individu: «________ és el pare de________», o «________ està entre________ i ________ » (relacions).

En el llenguatge formal, se'ls assignen lletres majúscules, normalment a partir de P,Q,R,..., si bé de vegades se'ls assigna la inicial corresponent.

Vegeu exemple 1 ↓

i

veg. exemple 2 ↓

[math]\displaystyle{ \forall{x} \forall{y} (Axy \rightarrow{}Gyx) }[/math]

Per a tot x i per a tot y, si x estima a y, y se sent agraïda a x;

Sempre que una persona n'estima una altra aquesta li ho agraeix.


[math]\displaystyle{ \forall{y} \exists{x}(Gxy) }[/math]

Per tot y hi ha algun x que és la seva ànima bessona;

Tota ànima té la seva ànima bessona.


[math]\displaystyle{ \forall{y} \exists{x}(Axy) }[/math]

Per a tot y hi ha algun x que estima a y;

Tothom estima a algú.


[math]\displaystyle{ \forall{x} \forall{y} (Axy) }[/math]

Per a tot x i per a tot y, x estima a y;

Tothom estima a tothom.


[math]\displaystyle{ \exists{x} \exists{y}(Axy) }[/math]

Per a algun x i per algun y, x estima a y;

Algú estima a algú.


[math]\displaystyle{ \exists{x} \forall{y} (Axy) }[/math]

Per a algun x i per a tot y, x estima a y;

Algú estima a tothom.


[math]\displaystyle{ \forall{x} \forall{y} (¬Axy \rightarrow{}Mxy) }[/math]

Per a tot x i per a tot y, si no succeeix que x és amic de y, x se sent molest amb y;

Quan no s'és amic d'algú ens és fàcil sentir-nos molests amb ell.


[math]\displaystyle{ ¬ \forall{x} \forall{i} (Axy) }[/math]

No per a tot x i per a tot y, x estima a y;

No tothom estima a tothom.


exemple 2