Accions

Percepte

De Wikisofia

(del llatí perceptum, el conegut per la percepció)

O procés perceptiu. És el resultat de l'activitat d'un organisme que percep. Suposa un procés fisiològic de sensació i un procés psíquic d'elaboració i interpretació del sentit a manera d'objecte percebut. La psicobiologia determina en el cervell una àrea cortical primària de recepció passiva de la sensació, posem per cas de l'òrgan de la vista, sotmesa a l'acció d'altres àrees neuronals, secundàries i terciàries, també del còrtex, encarregades de la interpretació del missatge sensorial. El percepte és resultat de l'especificitat, complexitat i estructura de totes aquestes àrees: de la manera com es «sent» i la manera com es «percep».

Els perceptes constitueixen patrons del sistema neurosensorial dels diversos animals, inclòs l'home en el seu estadi preconceptual (el nen), amb els quals l'organisme reconeix i identifica un conjunt d'estímuls sensorials, que se li presenten en situacions diverses de percepció, com a pertanyents a la mateixa forma o objecte perceptiu. Amb ells, els animals o els nens, que no recorren encara a conceptes, poden reconèixer objectes o intercanviar informació per mitjans no verbals. El percepte en el nen és un preconcepte. Els perceptes representen, tant en nens com a animals, una abstracció de la realitat que porta a reconèixer el comú, però que no supera l'estadi del concret (veg. text).