Accions

Recurs

Mosterín: perceptes i conceptes

De Wikisofia

Els mecanismes neurosensoriales que permeten a l'animal identificar el mateix objecte vist des de diversos angles, a diferents distàncies i llums, etc., li permeten també identificar la mateixa forma genèrica en diversos objectes que la tenen. A aquestes formes perceptives (individuals o genèriques) correspon en l'animal alguna cosa (algun tipus de patró sensorial) al que podem anomenar un percepte o preconcepte perceptiu. És com un concepte prelingüístic.

L'infant té perceptes abans de saber parlar i no només distingeix a la seva mare d'altres persones o coses, sinó també distingeix els xumets dels altres objectes. Posseeix el percepte de xumet.

Els animals no humans no parlen, però distingeixen i identifiquen certes formes genèriques que els interessen, tals com les espècies animals que constitueixen les seves preses o els seus predadors, les plantes que s'alimenten, les branques en què es recolzen, les aigües, els camins, etc.

La possessió de perceptes comunes possibilita al seu torn la comunicació averbal. Així, els cercopitecs africans disposen d'un repertori de vint-i-dos missatges diferents (de perill, submissió, etc.). Els ocells disposen de crits d'alerta o perill o contacte i de cants d'atracció de parella o d'afirmació territorial. Les abelles es transmeten unes a unes altres una informació detallada sobre la quantitat de menjar que han trobat, i de la direcció i distància del rusc en què aquest menjar es troba.

Els perceptes de l'infant (juntament amb la programació innata del seu cervell) possibiliten l'adquisició posterior del llenguatge. Només quan l'infant ja posseeix els perceptes de la seva mamà, d'orinar i de xumet, podem ensenyar-li les paraules «mamà», «pipí» i «xumet», posant així etiquetes lingüístiques a perceptes ja posseïts per l'infant. Al principi l'infant usarà la paraula recentment apresa conforme al seu percepte, que potser no coincideix amb el significat que aquesta paraula té en la llengua. Després d'un període d'assaig i error, anirà abandonant el seu vell preconcepte perceptiu i assumint un genuí concepte, associat a una certa forma lingüística, d'una banda, i a un significat lingüísticament compartit, per un altre.

La pregunta de quina sigui un concepte és una de les qüestions més importants que es plantegen en filosofia. Desgraciadament encara estem lluny de poder-li donar una resposta adequada. És d'esperar que el progrés de la lingüística, la psicologia, la neurofisiologia i de la pròpia anàlisi filosòfica permetin dilucidar en el futur el concepte de «concepte». De totes maneres, el que ja podem fer és distingir clarament quatre coses diferents: els preconceptes perceptius, els conceptes ordinaris de la llengua, els conceptes científics i els conceptors de les teories.

Els preconceptes perceptius o perceptes són els patrons o plantilles del nostre sistema neurosensorial, que ens permeten identificar formes perceptives cada vegada que es presenten en el continu de les nostres sensacions.

Els conceptes ordinaris són les unitats de representació simbòlica del món que disposem en la nostra parla i en el nostre pensament articulat. En general corresponen als significats de les paraules unívoques de la llengua en què parlem (o pensem) o a les accepcions de les paraules multívocas. La representació simbòlica ordinària sol ser bastant borrosa o difusa. Aprenem a usar una paraula i adquirim el corresponent concepte mitjançant l'extensió de casos paradigmàtics positius i negatius, amb la qual cosa l'extensió del concepte només queda molt parcialment determinada. Per això no és d'estranyar que parlants de la mateixa llengua no sempre coincideixin en les seves qualificacions del que observen. De totes maneres, i per als efectes de la vida pràctica, aquest halo d'indeterminació que envolta als conceptes ordinaris no constitueix un obstacle, sinó més aviat una font de flexibilitat i fins i tot d'acudits i jocs de paraules.

Els conceptes científics són o bé precisions extraordinàries de conceptes ordinaris o bé unitats simbòliques de nova creació, establertes per convenció de la comunitat científica pertinent. En ells ha desaparegut l'halo d'indeterminació característic dels conceptes ordinaris, amb els quals mai s'identifiquen, tot i que s'expressen mitjançant la mateixa paraula. Els conceptes ordinaris de força o de treball o d'energia són totalment diferents que els conceptes de la física expressats amb les mateixes paraules.

Els conceptors o conceptes teòrics, finalment, no són símbols d'aspectes particulars de la realitat, sinó alguna cosa molt més abstracta, indicadors de lloc o testaferros supletoris d'una infinitat de conceptes científics possibles, testaferros que permeten la formulació de teoremes o combinacions teòriques abstractes que només es converteixen en idees veritables o falses en substituir aquests testaferros per conceptes científics genuïns. Aquest abstrús exercici permet obtenir un enorme guany d'exactitud i generalitat. El seu resultat són les teories.

Grandes temas de la Filosofía actual, Aula Abierta Salvat, Barcelona 1981, p. 12-13.