Accions

Percepció subliminal

De Wikisofia

 (del llatí sub-llimin, sota el llindar)

L'existència de formes de percepció sense consciència va ser ja defensada en l'antiguitat per autors com Sòcrates, Demòcrit i Aristòtil i, en l'època moderna, per Leibniz; però el terme de percepció subliminal va ser popularitzat per F. Myers en 1903 per a designar aquelles percepcions basades en estímuls que no arriben a traspassar el nivell del llindar de la consciència, bé perquè són extremadament febles, o perquè es desenvolupen en un temps extremadament breu. A causa d'això no poden arribar a ser recordades ni accedir a ser pensades críticament per la consciència però, no obstant això, segons els defensors d'aquesta tesi, sí que poden incidir sobre la voluntat. De fet, en l'actualitat encara molts investigadors neguen l'existència d'una percepció subliminal pròpiament dita, encara que és una tesi majoritàriament acceptada entre els psicòlegs i neurofisiòlegs. En part el problema deriva de l'ús del terme percepció, perquè si un estímul no es dóna dins de l'interval dels llindars propis de cada sentit, no vaig poder haver-hi pròpiament sensació. Per això alguns autors prefereixen utilitzar el terme suscepció per a referir-se a aquests estímuls febles que, encara que sí que es donen dins de l'interval dels llindars, no són captats pel subjecte de manera plenament conscient.

En qualsevol cas, la percepció subliminal o suscepció implica la possibilitat de donar informació a l'organisme sense que s'arribi a una representació conscient, la qual cosa significa que els processos cerebrals de l'experiència conscient són diferents d'aquells que es realitzen entre els estímuls d'arribada i les respostes de sortida.

Smith i Erikson van realitzar un cèlebre experiment en 1955 que posava de manifest l'existència d'aquest tipus de percepcions. Un altre cèlebre experiment va ser l'efectuat en un cinema dels Estats Units d'Amèrica del Nord, en el qual es va posar de manifest l'important paper que pot jugar aquesta percepció, ja que, en intercalar imatges publicitàries amb un temps d'exposició d'1/3000 de segon entre els fotogrames de la pel·lícula que es projectava, en l'entreacte es va produir un notable augment de vendes (fins a un 57,5%) dels productes anunciats. Les legislacions sobre publicitat prohibeixen l'ús de tècniques subliminals, ja que en transmetre un missatge que no pot ser conscienciat, no pot produir-se una crítica a ell; no obstant això, en moltes campanyes publicitàries s'empren tècniques semblants basades en aquesta. D'altra banda, sobre la base d'aquesta propietat s'han dissenyat tests de mecanismes de defensa partint de la percepció subliminal, com els efectuats per la Real Força Aèria de Suècia per a la selecció de pilots. D'aquestes experiències sembla concloure's que no tots els estímuls responen de la mateixa manera als efectes subliminals, de manera que es dóna una gradació entre el dolor (que es capta totalment de forma fenomènica) i les sensacions interoceptores viscerals (que es perceben només parcialment de forma fenomènica), que va de menor a major capacitat de percepció subliminal (veure gràfic).

Suscepci.png

Vegeu llindars de la sensació, inconscient.