Accions

Monisme neutral

De Wikisofia

Expressió que s'aplica a tota doctrina filosòfica que afirma que només existeix una única substància en l'univers, una espècie de «matèria neutral» –matèria en el sentit de substrat primordial–, comú, o neutra, al que es considera físic i al que es considera psíquic. El valedor principal d'aquesta teoria és William James, que parla d'un primal stuff (substrat primordial), el coneixement del qual equival al coneixement d'una «experiència pura», que pot interpretar-se, segons el tipus de relacions que s'estableixin, com món físic o món psíquic. Aquest punt de vista va ser adoptat pels filòsofs americans del «nou realisme» (veg. realisme); B. Russell ho va acceptar durant un temps i forma part també de les teories de Ernst Mach.