Accions

Invers

De Wikisofia

L'invers d'un enunciat és lògicament l'enunciat convers, és a dir, el resultat de la conversió, o canvi mutu entre els termes de subjecte (S) i predicat (P) d'un enunciat (S és P). Aquesta operació lògica de conversió és admissible només per a alguns enunciats: és el mateix dir «cap professor és ric» que «cap persona rica és professor»; una frase és la inversa de l'altra i, en el llenguatge corrent, aquesta inversió s'expressa dient: «i al revés», o «a l'inrevés». Però no és el mateix dir «tots els professors són justs» que sostenir que «totes les persones justes són professors». Per a l'equivalència d'enunciats en aquest cas, a la inversió dels termes cal afegir la negació dels mateixos: «Cap persona injusta és professor», això és, la contrapositiva. L'equivalència o no de les frases converses i de la contrapositiva pot observar-se fàcilment amb els diagrames de Venn.


Exemple 1
3876-1.png

Exemple 2
3876-2.png