Accions

Introspecció

De Wikisofia

(del llatí introspicere, mirar cap a l'interior)

Coneixement dels estats psicològics interns d'un mateix a través de la capacitat reflexiva de la consciència. Mètode propi de la psicologia precientífica, és rebutjat com no adequat pel positivisme, en general i pel conductisme, especialment, i la psicoanàlisi. No obstant això, la psicologia continua considerant útil l'observació de la pròpia conducta i dels processos interns que l'acompanyen o l'originen.