Accions

Independendencia lògica

De Wikisofia

Una fórmula (B) és lògicament independent d'una altra (A) o d'un conjunt de fórmules ()) si i només si no és una conseqüència lògica d'elles. B és lògicament independent d'un conjunt ) de fórmules [math](\Delta = A_1, A_2,...A_n = premisses)[/math] si i només si hi ha alguna interpretació de ) que fa veritable al conjunt ), però no a la conclusió.

Exemple ↓

Sean els enunciats

[math](P\rightarrow{Q}), (Q\rightarrow{R}), ¬R, \models P?[/math]

la taula de veritat prova que l'enunciat P és independent de la resta d'enunciats:

E3491-6.gif

Recurs:Exemple d'argument independent