Accions

Funció veritativa

De Wikisofia

Funció de veritat. És una relació entre classes tal que un o diversos valors de veritat d'una classe s'assignen a un únic valor de veritat d'una altra. Els arguments i valors d'aquesta funció, per tant, són només «veritable» i «fals». Les connectives lògiques determinen funcions de veritat i es diuen, per això mateix, veritativo-funcionals.

Si coneixem el valor de veritat de p i q, sabem també el valor de veritat de [math]p\wedge q [/math] o de [math]p\rightarrow{}q[/math], solament coneixent el tipus de funció que representen les connectives [math]\wedge[/math] i [math]\rightarrow{}[/math], és a dir, amb només conèixer les seves definicions.

Les taules de veritat són un mitjà fàcil de decidir el valor de veritat dels enunciats complexos, i la lògica d'enunciats és un càlcul lògic basat en aquestes funcions veritatives.

Exemple de decisió del valor de veritat ↓
  • Exemple de decisió del valor de veritat d'un enunciat complex mitjançant taules de veritat: el valor de veritat de l'enunciat [math][(p\rightarrow{}q)\rightarrow{}q]\rightarrow{}p[/math] es decideix mitjançant la següent taula de veritat:


  • E1666-1.gif

Veg. Alètic