Accions

Distinció entre essència i existència

De Wikisofia


Qüestió típica de la filosofia escolàstica, amb la qual vol expressar-se que els éssers finits no posseeixen l'ésser per si mateixos, sinó que el posseeixen com a rebut (del ser que subsisteix per si mateix: esse subsistens). Tomàs d'Aquino defensa una distinció real entre l'essència i l'existència dels éssers finits, que vénen a ser com dos elements metafísics que entren en la composició de l'ens, a manera d'acte i potència (veg. cita de Tomàs d'Aquino 1 i cita de Tomàs d'Aquino 2 ): hilemorfisme. Aquesta distinció real, no admesa per tots els escolàstics, va ser una de les característiques amb què es va identificar al tomisme.

Veg. essencial