Accions

Diferència específica

De Wikisofia

En la filosofia clàssica d'inspiració aristotèlica, la determinació que s'afegeix al gènere per a precisar les característiques essencials d'una espècie d'individus (veg. exemple). Aquesta determinació per gènere i diferència s'utilitza per a construir certa classe de definicions.

Veg. fundamentum divisionis.

Veg. propietat, propietats.