Accions

Demarcació, criteri de

De Wikisofia


Resposta que els components del Cercle de Viena donen al problema de la demarcació: norma per a distingir entre enunciats amb sentit i enunciats sense sentit. Per a molts autors neopositivistes, el criteri és la verificabilitat dels enunciats. Segons Popper (veg. text), la norma per a distingir els enunciats de la ciència dels enunciats que fan les pseudocièncias o el que no és ciència, és la falsabilitat. Aquest criteri permet admetre l'existència d'enunciats no científics, però no mancats de sentit; per exemple, els de la metafísica.