Accions

Recurs

Popper: conjectures i refutacions 2

De Wikisofia

Només hi ha un element de racionalitat en els nostres intents per a conèixer el món: és l'examen crític de les nostres teories. Aquestes teories són conjectures. No sabem, només suposem. Si em pregunteu: «Com sap vostè ?», la meva resposta seria: «No sé; només proposo una conjectura. Si vostè està interessat en el meu problema, em sentiré molt feliç si vostè critica la meva conjectura, i si vostè presenta contrapropuestas, jo al meu torn les criticaré».

Tal és, segons crec, la veritable teoria del coneixement [...]: la veritable descripció d'un costum que va sorgir a Jònia i que ha estat incorporada a la ciència moderna (encara que hi ha encara molts científics que creuen en el mite baconià de la inducció), la teoria que el coneixement avança mitjançant conjectures i refutacions.

El desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y refutaciones, Paidós, Buenos Aires 1979, p.178.

Original en castellà

Sólo hay un elemento de racionalidad en nuestros intentos por conocer el mundo: es el examen crítico de nuestras teorías. Estas teorías son conjeturas. No sabemos, sólo suponemos. Si me preguntáis : «¿Cómo sabe usted ?», mi respuesta sería: «No sé; sólo propongo una conjetura. Si usted está interesado en mi problema, me sentiré muy feliz si usted critica mi conjetura, y si usted presenta contrapropuestas, yo a mi vez las criticaré».

Tal es, según creo, la verdadera teoría del conocimiento [...]: la verdadera descripción de una costumbre que surgió en Jonia y que ha sido incorporada a la ciencia moderna (aunque hay todavía muchos científicos que creen en el mito baconiano de la inducción), la teoría de que el conocimiento avanza mediante conjeturas y refutaciones.